Polityka prywatności i Cookies

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE SCA VIOLA EDYTA MĄDRY

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest SCA VIOLA EDYTA MĄDRY z siedzibą w Józefowie ul. Zawiszy Czarnego 40 (05-420) („administrator”).

Od dnia 25.05.2018 będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu iodo@scaviola.eu

Dane osobowe będą przetwarzane przez SCA VIOLA EDYTA MĄDRY w szczególności:
 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit b i lit c RODO w celu:
  1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SCA VIOLA EDYTA MĄDRY na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu:
  1. marketingu produktów własnych;
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  4. prowadzenia analiz jakości produktów.
 1. Na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO) w celu:
  1. dokonania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej;
  2. przekazywania klientom informacji o zmianach kolekcji i udzielania na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (email);
  3. marketingu bezpośredniego produktów własnych SCA VIOLA EDYTA MĄDRY.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy – przez okres obowiązywania umowy a po jej upływie przez okres niezbędny do:
  1. Obsługi reklamacji;
  2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SCA VIOLA EDYTA MĄDRY;
  3. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę której dotyczą.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1-6 i pkt 8-9 powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych iodo@scaviola.eu w treści podać „Ochrona danych osobowych”.

POLITYKA COOKIES W FIRMIE SCA VIOLA EDYTA MĄDRY


Informujemy, że w tej witrynie używamy plików cookies. Plik cookies to plik tekstowy, fragment kodu lub element oprogramowania, zapisujący informacje dotyczące historii przeglądania i poruszania się Państwa w Internecie. Są wysyłane przez witrynę internetową do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym systemu.


Pliki cookies służą do określenia preferencji użytkownika podczas łączenia się z niektórymi usługami naszej witryny internetowej, a także do śledzenia określonych zachowań i działań użytkowników odwiedzających naszą witrynę.


W niektórych sekcjach naszej strony wymagamy od klienta, aby pliki cookie były włączone, ponieważ niektóre części strony wymagają ich prawidłowego działania. Pliki cookies pod żadnym pozorem nie gromadzą danych osobowych.


Uzyskane informacje nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których dochodzi do potencjalnie nieuczciwych działań.


Jeśli użytkownik chce wyłączyć pliki cookie, musi to zrobić bezpośrednio z przeglądarki internetowej.